Забраната за износ на инсулини се удължава с още месец

След анализ на предоставената от РЗИ информация става ясно, че са извършени проверки в над 400 аптеки от открит тип или близо 15% от общия брой аптеки в България. Наблюдава се забавяне и нередовни доставки на лекарствени продукти от фармакологичната група “Инсулини и аналози” във всяка трета от проверените аптеки. Също така, отново се отбелязва нерегулярност в доставките на антиинфекциозните лекарствени продукти за системна употреба, предназначени за лечение на деца, в около половината от проверените аптеки.

Според данни на “Информационно обслужване” АД, през последните два месеца броят на предписаните опаковки инсулини и аналози е по-голям от броя на отпуснатите в аптеките опаковки. Изпълнението на предписаните рецепти за инсулини и аналози е около 61%. Относно предписаните и отпуснатите опаковки антибиотици, които се използват системно при деца, може да се заключи, че съотношението между предписаните и отпуснатите лекарства е подобно на вече споменатото процентно съотношение.

След като бе направен детайлен анализ на настоящата ситуация с наличността на посочените групи лекарствени продукти, беше установена необходимост от продължаване на забраната за износ. Това е с цел да се гарантира достатъчно количество от тези лекарства, които са необходими за лечението на българските пациенти, за да се запази тяхното здраве и да се осигури непрекъснатост на техния лекарствен режим.

Срокът на забраната и на конкретните лекарствени продукти се определят съгласно принципа на пропорционалност с цел да се защити здравето на населението и да се предотврати произволна дискриминация или скрито ограничение на търговията между държавите-членки, както е предвидено в член 36 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *