Спечели ароматна свещ по избор от BOMB Cosmetics!
От 01.12 до 15.12.2015 г всеки закупил в магазин BOMB Cosmetics на ул. Г. С. Раковски 151 ще може да участва в наградната томбола.

win bomb tombola


Просто оставете данните си в предназначената за това урна и можете да бъдете един от късметлиите, който ще спечели ароматна ръчно изработена свещ с етерични масла на марката Bomb Cosmetics.

Запознайте се с правилата на играта и се включете:

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В
ТОМБОЛА С НАГРАДА В МАГАЗИН BOMB COSMETICS

(в сила от 01.12.2015 г.)


Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в томболата „Bomb Cosmetics” („Играта”), която е организирана от „Натурале - България” ЕООД („Организатор"). Общите условия са публикувани на Facebook страницата на Bomb Cosmetics Bulgaria и на www.bomb.bg
І. Описание на играта, условия за участие
1. Играта се провежда в периода от 01.12.2015 г. до 15.12.2015г., 18:00ч. („Период на играта").
2. В Играта могат да участват физически лица („Участници”, „Потребители”), които са извършили  покупка в търговски обект на магазин Bomb Cosmetics.
3. Участниците заявяват желание за участие в Играта чрез попълване на регистрационна форма.
Регистрационната форма по предходното изречение включва въвеждането от Участника следната информация:
Име
Email адрес
Телефон

 
4. Всеки потребител има право само на 1 участие.
5. На 15.12.2015 г. в 18:00 ч. представител на Организатора на случаен принцип ще изтегли 1 (един) Участник в Играта, заявил желание за участие в периода от 01.12.2015г. до 15.12.2015г., който ще бъде обявен за победител („Победител”) и който имат право да получи описаната в т. 6 от настоящите Общи условия награда.
ІІ. Награди, получаване на наградите
6. Победителят по т.5 от настоящите Общи условия получава награда 1 ( един) бр .  свещ от марката „BOMB COSMETICS” по избор
  Общият брой на наградите е 1 (един) брой.
7. Победителят се уведомява чрез лично съобщение по имейл от служители на Организатора в срок от 2 работни дни от датата на получаване на право да получи награда. Наградата се получава от търговски обект  на Bomb Cosmetics в гр. София, ул. Г. С. Раковски № 151 до 10 работни дни след обявяване на победителя.
8. При получаването на Награда Победителят следва да представи лична карта или друг документ, който го идентифицира. Получаването на наградата се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от Победителя .
ІІІ. Потребителско име
8. Организаторът не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
9.Участникът носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име.
10.Участникът е длъжен да уведомява незабавно Организатора в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. Независимо от горното, Участникът е длъжен да уведомява Организатора при всяко неупълномощено ползване на предоставяната услуга.
ІV. Съгласие с Общите условия
11.  Чрез потвърждение на желанието за участие в Играта по реда на т. 3, Участникът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с клаузите им се задължава безусловно да ги спазва.
V. Промени в Общите условия
12. С оглед периодично допълване и модификации на играта и нейното усъвършенстване и разширяване, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Организатора.
13. Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват на Facebook страницата на bomb cosmetics и на www.bomb.bg  и влизат в сила за всички Участници в деня на публикуването.
VІ. Ограничаване на отговорността
14. С приемане на настоящите Общи условия Участникът декларира, че участието му в играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуално причинени на Участника при участие в играта вреди, освен ако са причинени умишлено.
15. Организаторът не носи отговорност за вида, характера и съдържанието на изпратената от Участниците в играта информация и материали, под формата на текст.
16. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, форсмажорни обстоятелства.
 
VІI. Защита на личните данни
17. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия и със заявяване на искане за участие се счита, че Участникът е изразил съгласие предоставените от него данни да бъдат съхранявани и обработвани от Организатора.
18. Всеки Участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.
19.Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
20. Организаторът отговаря за защита на информацията на Участниците, станала им известна по повод на играта, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
21. Информацията по предходната точка може да бъде използвана от Организатора за предлагане на нови услуги на потребителите (безплатни или платени), за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, освен в случай на изрично несъгласие за това на Участника, изразено при регистрацията.
22. Организаторът има право да ползва събраната информация, за да предлага свои собствени или предлагани от други лица стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.
23. Описаните по-горе цели, за които може да се ползва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Организатора.
24. Организаторът се задължава да не следи, редактира или разкрива никаква лична информация за Участника или за участието му в играта и да не предоставя събраната информация на трети лица.
25. Организаторът се задължава да предоставя по всяко време на Участника възможност чрез промяна на настройките на своя клиентски профил да забрани предоставянето на изцяло или частично обработените лични данни, с цел да бъдат използвани за търговска информация, реклама или за пазарно проучване.

Печеливш в наградната томбола на BOMB COSMETICS е Камелия Тинчева.
Честито, Камелия! Наш служител ще се свърже с Вас, за да уточните получаването на подаръка си.

Екипът на BOMB Cosmetics ви пожелава Весели празници!