Симпатил

Симпатил  таблетки * 40

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Симпатил филмирани таблетки
20 mg/ 75 mg/124 Сух екстракт от лист и цвят на Калифорнийска ешхолция/
Сух екстракт от лист и цвят на Глог/ магнезиев оксид
Sympathyl film-coated tablets
20 mg/75 mg/124,35 mg Eschscholziae californicae folium cum flore extractum siccum/
Crataegi folium cum flores extractum siccium / Magnesium oxide

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Симпатил и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Симпатил
3. Как да приемате Симпатил
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Симпатил
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СИМПАТИЛ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Името на Вашето лекарство е Симпатил.

То се използва за симптоматично лечение на повишена нервна възбуда при възрастни. При леки нарушения на съня. При нарушения дължащи се на повишена сърдечна възбудимост при възрастни със здраво сърце.

2. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ СИМПАТИЛ

Не приемайте Симпатил:

  • ако сте алергични към Ещхолция, Глог и магнезий или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
  • ако имате тежка бъбречна недостатъчност.

Предупреждения и предпазни мерки

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди лечението със Симпатил

Други лекарства и Симпатил

Моля кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Това лекарство не трябва да се използва с хинидин-подобни лекарствени продукти(използвани за лечение при смущения на сърдечния ритъм), освен ако не е изрично
предписан от лекар.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна ши кърмите, смятате, че може да сте бременна ши планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Това лекарство не трябва да се използва по време на бременност и кърмене. Информирайте Вашия лекар, ако забременеете по време на прилагането на това лекарство, само той може да прецени дали да продължите лечението.

Винаги се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт, преди да започнете да приемате което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Влиянието на този лекарствен продукт върху способността за шофирането или работа с машини не е проучвано.

Симпатил съдържа азорубин

Това лекарство съдържа азорубин (Е 122), който може да причини алергични реакции.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ СИМПАТИЛ

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар ти фармацевт.

Дозировка

Симпатил се прилага само при възрастни.

Ако няма предписано друго, препоръчителната доза е по 2 таблетки сутрин и 2 таблетки вечер.

Употреба при деца и юноши

При липса на достатъчно данни това лекарство не трябва да се използва при деца и юноши под 18 години.

Начин на приложение

  • Перорално приложение
  • Приемайте таблетките с чаша вода.
  • Таблетките трябва да се приемат преди хранене.

Продължителност на лечението

Да не се приема продължително време без лекарски съвет. Ако сте приели повече от необходимата доза Симпатил

В случай на предозиране може да се наблюдава намаляване на обема на урината ви (анурия).

В този случай, незабавно се свържете с Вашия лекар или с най-близкото звено за спешна помощ. Покажете опаковката или останалите таблетки. Тази информация е необходима на лекаря, за да знае какво сте приели.

Ако сте пропуснали да приемете Симпатил

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако спрете да приемате Симпатил

Не е приложимо.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, и това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Нежеланите реакции са изброени по-долу, по системно-органен клас.
Честотите се определят като: много чести (> 1/10), чести (>1 /100 до <1/10), нечести (>1 /1000, <1/100) или редки (>1 /10 000,

Неизвестна честота:

Храносмилателни разстройства като диария и коремна болка.
Свръхчувствителност/ алергични реакции включващи подуване на клепачите на очите, сърцебиене, сърбеж, подуване на корема, стомашни болки, мускулна болка, температура.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, свържете се с Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни нежелани реакции, които не са посочени в тази листовка.

Можете също да съобщите нежелани реакции директно на:

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул., Дамян Груев” № 8
1303 София
България

Съобщавайки нежелани реакции, можете да помогнете да предоставите повече информация за безопасността на това лекарство.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ СИМПАТИЛ

Да се съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Симпатил след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Да се съхранява при температура под 25°С. Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Симпатил

Активните вещества са:

  • сух екстракт от листа и цвят на калифорнийска ешхолция (Eschscholziae californica Cham.) – 20 mg
  • сух екстракт от листа и цвят на глог (Crataegus monogyna Jacq. Lindm.)) – 75 mg
  • магнезиев оксид (Magnesium oxide) – 124,35 mg, (съответстващ на 75 mg елементарен магнезий).

Другите съставки са:

  • микрокристална целулоза, стеаринова киселина, натриев нишестен гликолат (тип А)

Филмова обвивка:

Опаглос NA-7150 (метилов алкохол, шелак, ацетилиран моноглицерид, повидон
Опадрай OY-S-30901 (хипромелоза, титанов диоксид (Е 171), макрогол 6000, индигокармин (Е 132), азорубин (Е 122), жълт железен оксид (Е 172).
Талк

Как изглежда Симпатил и какво съдържа опаковката

Симпатил се предлага под формата на филмирани таблетки, поставени в
PVC/PVdC/Al блистери.
Налична е опаковка от 40 филмирани таблетки.

Притежател на разрешението за употреба

LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL, Франция

Производител

INNOTHERA CHOUZY, Франция

Дата на последно преразглеждане на листовката: 12/2020

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *