Общи условия


Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между фирма "Савио Козметикс”  България, гр. София 1527, кв. "Оборище”, ул. "Тракия” № 15, тел.: 02 / 866 91 48, факс: 02 / 437 32 68, e-mail: office@bomb.bg /sales@bomb.bg, наричана по-долу за краткост Доставчик, и ползвателите, наричани по-долу Клиенти  на електронния магазин https://bomb.bg, наричан по-долу  bomb.bg.


ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

1. Наименование на Доставчика: "Савио Козметикс" ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: България, София 1527, кв. "Оборище”, ул. "Тракия” № 15. 
3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, София 1527, кв. "Оборище”, ул. "Тракия” № 15.
4. Данни за кореспонденция: "Савио Козметикс" ЕООД
България,гр. София 1527,ул. „Тракия” № 15, тел.: 02 / 866 91 48, факс: 02 / 437 32 68
E-Mail:office@naturale.bg , office@bomb.bg , sales@bomb.bg.


НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, 
Тел.: (02) 940 20 46,Факс: (02) 940 36 40,E-mail: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
Тел.: 02 / 980 25 24 ,Факс: 02 / 988 42 18 ,Гореща линия: 0700 111 22  Уеб сайт: www.kzp.bg
Комисия за защита на конкуренцията 
България 
София 1000, бул. "Витоша" №18 
Телефон: (02) 935 61 13,Факс: (02) 980 73 15 ,Уеб сайт: www.cpc.bg


ХАРАКТЕРИСТИКИ НА bomb.bg

bomb.bg. e електронен магазин за онлайн пазаруване, находящ се на интернет адрес с домейн  http://www. bomb.bg и предоставящ на Клиентите възможност за пазаруване  на стоки и директна доставка за региона на Република България. Клиентите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от bomb.bg. стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на bomb.bg. и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация.
2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от bomb.bg.
4. Да получават информация за нови стоки, предлагани от bomb.bg.
5. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с bomb.bg. чрез интерфейса на страницата на bomb.bg. достъпна в Интернет.
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на bomb.bg. в Интернет.


Доставчикът организира доставянето на стоките и гарантира правата на Клиентите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

С приемането на настоящите Общи условия Клиентите сключват с Доставчика  договор за покупко-продажба на стоките, на адрес http://www. bomb.bg. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика.

По силата на сключения с Клиентите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Клиента на определените от него чрез интерфейса стоки. Клиентите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика.

Клиентите  заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на www. bomb.bg и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на bomb.bg  в Интернет.

Доставчикът възлага на избран от него дистрибутор или куриер доставката на заявените от Клиентите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на bomb.bg и съгласно настоящите Общи условия.РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА bomb.bg

За да използва bomb.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Клиентът  следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.

Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Клиента, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика bomb.bg, съобразно посочената в него процедура.

С попълване на данните си и натискане на бутона "Регистрация", Клиентът  декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. 

Доставчикът потвърждава извършената от Клиента регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Клиента електронен адрес. Създава се акаунт на Клиента и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

При извършване на регистрацията Клиентът  се задължава да предостави верни и актуални данни. Клиентът  се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.
Предполага се, че електронните изявления извършени от Клиентите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, ако Клиентът  е въвел съответното име и парола за достъп.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Доставчикът се задължава:
1.Да отговори на запитвания и искания направени от Клиентите.
2.Да прехвърли на Клиента собствеността на стоката, предмет на сключения договор за покупко-продажба от разстояние. 
3.Да достави в обявения срок съответната стока, с изключение на случаите на форс мажор.
4.Да осигури съответствие на закупената стока със сключения договор за покупко-продажба по електронен път.
5.Да разгледа и разреши евентуални  проблеми с предоставяните стоки.
6.Да предприеме мерки за защита на личните данни на Клиента  съгласно Закона за защита на личните данни.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

Клиентът се задължава: 
1.Да посочи пълни, точни и верни данни. 
2.Да плати цената на поръчаната от него стока.
3.Да заплати разходите по доставката, при наличие на такива.
4. Да осигури достъп и възможност за получаване на стоката лично от него или от друго лице, което той надлежно е овластил за това и което да заплати цената на стоката и разходите по доставката вместо Клиента.
5.Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост.
6.Да уведомява незабавно онлайн магазина за всеки случай на извършено или открито нарушение.
7.Да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му.
8.Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на онлайн магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид.
9.Да не използва информационните ресурси, текстове, снимки, банери и други, разположени на сайта, за злоупотреби или други цели освен лични.
10.Да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Клиентите използват интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в bomb.bg.

Клиентите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика на стоките по следната процедура:

1. Извършване на регистрация в bomb.bg и предоставяне на необходимите данни, ако Клиентът  няма до този момент регистрация в bomb.bg.
2. Влизане в системата за извършване на поръчки на bomb.bg чрез идентифициране с име и парола.
3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на bomb.bg и добавянето им към списък със стоки за покупка.
4. Избор на стоки от списъка на стоки за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.
5. Предоставяне на данни за извършване на доставката и плащане на цената.
6. Потвърждение на поръчката
7. При пазаруване без регистрация в сайта, Клиентът задължително отбелязва, че е съгласен с настоящите Общи условия преди потвърждаване на поръчката.


СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Доставчикът и Клиентите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Клиентите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки. Доставката на поръчаните от Клиентите стоки се извършва от избрания от Доставчика дистрибутор на съответната стока или куриер, за което Клиентът се уведомява в момента на доставката.

Правата на Клиентите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. 

При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Клиентът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Клиентът може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.


Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на bomb.bg

Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на bomb.bg.
Доставчикът  има право да променя цени, количества, начин за плащане и доставка, дизайна и технологията на сайта, без за това да се дължи предварително известяване,както и да спре или изтрие информацията за дадена стока или на дадена категория по своя преценка.

Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика и избраните от него дистрибутори и се предоставя като информация на Клиентите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на Клиента посредством сайта на Доставчика на bomb.bg.

Информацията, предоставяна на Клиентите е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на bomb.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.

Доставчикът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Доставчикът уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.

Клиентът има право да се откаже от поръчаните продукти в срок от 7 работни дни от получаването им в случай , че те не са използвани, не е нарушена цялостта на опаковката им и стоката е във вида, в който е получена и условията по чл.55 (ал.1) от ЗЗП. Това може да се извърши на зададените за контакт в сайта на Доставчика  начини. Транспортните разходи при този случай са за сметка на Клиента и се заплащат на куриера при вземането им за транспортиране обратно на Доставчика. Платената сума се възстановява на Клиента според начина на плащане с изключение на транспортните разходи.

При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, Доставчикът заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Клиента.
В случай на липсващи стоки, констатирани от Потребителя при получаване на поръчката, в присъствие на дистрибутора или куриера, Доставчикът може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Клиентът откаже замяна на продуктите Доставчикът  възстановява съответната сума.

При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш представител на телефон: 02 / 866 91 48, факс: 02 / 437 32 68, e-mail: office@bomb.bg / sales@bomb.bg При констатация на дефектен продукт, Доставчикът се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Доставчикa.

Доставчикът се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на козметични продукти.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента  съгласно Закона за защита на личните данни

Клиентът се  съгласява с факта, че фирма  "Савио Козметикс”  и нейните служители, в зависимост от своите задължения имат достъп до част или цялата информация, с която се идентифицира даден потребител – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка , актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), но без право да я разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица по никакъв повод, освен в случаите, когато се изисква от оправомощените органи и в съответствие с българското законодателство.
Доставчикът не  обработва, нито  предава на трети страни данните, които се  записват  автоматично и не като част от регистрацията,  когато Клиент осъществява достъп до bomb.bg като например - използван интернет браузер, IP адрес, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници. Тази информация сама по себе си не може да идентифицира конкретно лице и се използва само с диагностична, статистическа цел, за поддръжка на функционалността и оптимизиране на сайта .

От съображения за сигурност на личните данни на Клиентите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Клиента в момента на регистрацията.

Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Клиента, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

Клиентът се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Клиента, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Клиента в електронния магазин на Доставчика.

Клиентът се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Клиента  при използването на електронния магазин на Доставчика.

Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 

В случай, че по някаква причина Клиентът е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес https://bomb.bg/index.php/profil?view=reset

Всеки регистриран Клиент има право да поиска изтриване на въведените от него лични данни, като това води и до заличаване на използваните от него потребителско име и парола. За тази цел Клиентът следва да докаже, че именно той е регистрираното лице, като изпрати цялата информация, която е въвел при регистрацията си.


ОТГОВОРНОСТ

Клиентът се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с: 
(1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, 
(2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, 
(3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Клиента, за срока и при условията на договора и 
(4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Клиента на трети лица.

Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Клиента в процеса на използване или неизползване на bomb.bg  и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

Доставчикът не носи отговорност за времето, през което bomb.bg  не е достъпен поради форс мажор и условия извън негов пряк контрол.

Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в bomb.bg , включително и за увреждане на здравословното състояние на Клиентите.

Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Клиента, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Клиентът.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Клиентът и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези Общи условия.

Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Клиентът използва bomb.bg  в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.


Клиентът и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Клиента, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Клиенти  на 01.01.2014 г.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Доставчикът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на Клиентите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично от момента на публикуването им на интернет страницата на bomb.bg  . Клиентът има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.